• 20 % auf Ihre erste Bestellung bei Puressentiel² mit dem Kode: WELCOME
  • 20 % auf Ihre erste Bestellung bei Puressentiel² mit dem Kode: WELCOME
  • 20 % auf Ihre erste Bestellung bei Puressentiel² mit dem Kode: WELCOME
  • 20 % auf Ihre erste Bestellung bei Puressentiel² mit dem Kode: WELCOME
  • 20 % auf Ihre erste Bestellung bei Puressentiel² mit dem Kode: WELCOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PURESSENTIEL WEBSITE

ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE

Deze internetsite (hierna te noemen de "Site") wordt gepubliceerd door de firma PURESSENTIEL DEUTSCHLAND GMBH, een vennootschap met een kapitaal van 25.000 €, geregistreerd onder nummer 91418, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hammer Strasse 19 40219 Düsseldorf, Duitsland: info.de@puressentiel.com; +49 7851 7957940 (hierna te noemen "PURESSENTIEL").

Directeur van de publicatie: Isabelle PACCHIONI.

De Site wordt gehost door het bedrijf Shopify Inc.

Het surfen op deze Site is onderworpen aan de geldende regelgeving.

De onderhavige bepalingen, de Wettelijke Aankondiging van de Site en het Handvest Bescherming Persoonsgegevens vormen de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna genoemd de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "GCU") waaraan de Gebruikers zijn onderworpen wanneer zij op de Site surfen.

Het doel van de Site is de Gebruikers informatie en hulp te verschaffen betreffende alle activiteiten, producten, diensten en aanbiedingen van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

"CGU": betekent de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden;
"Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens" of "BOP-beschermingshandvest": verwijst naar het beleid inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens (hierna "BOP" genoemd) dat toegankelijk is op de volgende URL: https://de.puressentiel.com/pages/datenschutzerklarung;
"Bestelling": de overeenkomst tot verkoop op afstand die als gesloten wordt beschouwd vanaf het ogenblik waarop de koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op het pictogram "Betalen" of "Doorgaan";
"Account": alle computer- en netwerkmiddelen die zijn toegewezen aan een Gebruiker die er alleen gebruik van kan maken door zich op de Site te identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord;
"Cookie": een bestand dat door de internetserver naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd. Het wordt opgeslagen in het geheugen van het toestel van de gebruiker;
"Persoonsgegevens" of "BOB": informatie die het mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren, hetzij direct (bijvoorbeeld naam, voornaam, adres, enz.), hetzij indirect, met name aan de hand van een identificatiemiddel (bijvoorbeeld datgene dat toegang verschaft tot een dienst of een ruimte);
Onder "overmacht" wordt verstaan: één of meer onvoorzienbare, onbedwingbare en externe gebeurtenissen die het voor een der partijen absoluut onmogelijk maken haar verbintenissen na te komen in de zin van de geldende wetgeving en jurisprudentie;
"Product(en)": betekent het/de door PURESSENTIEL ontwikkelde, vervaardigde en op de markt gebrachte product(en) dat/die op de Site te koop wordt/worden aangeboden;
"Dienst": betekent alle inhoud en middelen aanwezig op de Site, geleverd door PURESSENTIEL en ter beschikking van de Gebruiker gesteld met name tijdens het raadplegen van de Site, het aanmaken van een account of een aankoop;
"Merchant Site": de configuratie van de Site die de internetgebruikers in staat stelt de Producten van Puressentiel rechtstreeks online te kopen en ze thuis of op een relaispunt te laten leveren;
"Grondgebied": het volgende grondgebied: Duitsland;
"Gebruiker": iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Site, ongeacht waar hij zich bevindt en hoe hij is aangesloten.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van deze GCU, het PCD Protection Charter en de Wettelijke Aankondiging). De Gebruiker bevestigt derhalve dat hij deze AVU in hun geheel heeft gelezen en begrepen alvorens de Diensten te gebruiken en verbindt zich ertoe deze te eerbiedigen.

De Gebruiker die de AVU of een latere wijziging geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, moet afzien van het gebruik van de Site.

De Site is gratis toegankelijk op het volgende adres: https://de.puressentiel.com. PURESSENTIEL behoudt zich het recht voor de toegang tot de Site te onderbreken of tijdelijk op te schorten of de toegang ertoe te wijzigen om onderhoudsredenen of om welke andere reden dan ook, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding voor de Gebruiker.

Om de Site te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker te beschikken over computerapparatuur die compatibel is met de minimale technische specificaties van PURESSENTIEL. Vóór elk gebruik van de Site moet de Gebruiker zich ervan vergewissen dat zijn computeruitrusting compatibel is met het gebruik van de Site en de op de Site toegankelijke producten en diensten. In geen geval kan PURESSENTIEL verantwoordelijk worden gesteld in geval van onmogelijkheid voor de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site.

ARTIKEL 4 - AANMAKEN VAN EEN REKENING

In het geval van een versie van de Merchant Site, heeft de Gebruiker de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om een Account aan te maken op de Site indien hij toegang wenst tot en gebruik wenst te maken van de volgende Diensten of aanbiedingen
- Toegang tot al zijn vroegere en huidige Orders;
- Toegang tot de details

Alle velden in het formulier voor het aanmaken van een rekening moeten worden ingevuld, behalve de velden die als facultatief zijn aangegeven. Doet u dit niet, dan wordt de rekening niet aangemaakt. Alle door de Gebruiker verstrekte informatie moet juist zijn.
Wanneer de Gebruiker een Account aanmaakt op de Site, ontvangt hij dezelfde dag nog een e-mail ter bevestiging van de aanmaak van de Account.

PURESSENTIEL behoudt zich het recht voor een Account te verwijderen die de huidige GCU niet respecteert.

Het is iedere Gebruiker verboden, zonder dat deze lijst uitputtend is, te publiceren
- inhoud die in strijd is met de rechten van anderen (privé-leven, beeldrechten...) of die lasterlijk, kwetsend, obsceen of aanstootgevend van aard is of de bescherming van kinderen en jongeren ondermijnt;
- inhoud met een gewelddadig, pornografisch of suïcidaal karakter, of die aanzet tot het plegen van misdrijven of strafbare feiten, discriminatie of rassenhaat;
- inhoud die tot doel heeft commerciële, reclame-, promotie- of propagandaboodschappen te verspreiden;
- inhoud met adviezen of opmerkingen die in strijd zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen;
- inhoud die in strijd is met het auteursrecht (met name de reproductie, weergave of verspreiding van een werk), naburige rechten, het merkenrecht of het recht dat van toepassing is op databanken;
- hyperlinks die verwijzen of verwijzen naar externe sites of verwijzen naar informatie die computervirussen bevat of technische beveiligingen omzeilt of die elke daad van piraterij mogelijk maakt of die het mogelijk maakt om de toegang tot en het gebruik van de Site, de netwerken en de servers die verbonden zijn met de Site, te belemmeren of te verstoren;
- In het algemeen, elke inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site is het exclusieve eigendom van PURESSENTIEL. De Site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van teksten, stilstaande of bewegende beelden, databanken, programma's, enz., worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom die momenteel van kracht is. De groep PURESSENTIEL is eigenaar van en/of heeft de toestemming tot het gebruik van alle rechten betreffende de logo's, merken, onderscheidende tekens, teksten, illustraties, foto's, beelden en video's evenals de databanken en software die worden gebruikt in het kader van de werking van de Site.

In dit opzicht verleent PURESSENTIEL de Gebruikers van de Site alleen toestemming om de inhoud ervan op persoonlijke en privé-basis te bekijken, met uitsluiting van elke publieke weergave of verspreiding. De toestemming tot reproductie wordt aan de Gebruikers uitsluitend verleend in digitale vorm op hun computer die zij raadplegen, met het doel de door hun navigatiesoftware geraadpleegde pagina's te visualiseren.
Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in deze AVU wordt vermeld, is niet toegestaan en vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 6 - LINKS NAAR ONZE SITE

De Gebruikers kunnen een link maken naar elke pagina van de Site, niettemin behoudt PURESSENTIEL zich het recht voor de verwijdering van de genoemde link te vragen indien deze link zich op een site en/of een drager bevindt die de hierboven in Artikel 4 genoemde lijst schenden.

Deze links kunnen alleen worden gemaakt voor niet-commerciële doeleinden en dit in overeenstemming met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen en voor zover dit de reputatie van PURESSENTIEL niet schaadt of de Gebruiker er geen voordeel uit haalt. De link-site (hierna te noemen de "Link-site") mag geen inhoud verspreiden van pornografische aard, in strijd met de goede zeden, beledigend, racistisch, discriminerend of bestaande uit provocatie tot misdrijven en overtredingen en tot haat op grond van ras, godsdienst, geslacht, uiterlijk of van enige andere aard, of die een onjuiste, onnauwkeurige of foutieve verklaring bevat over de Site en/of over PURESSENTIEL.

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden een link naar de site te creëren op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of steun van PURESSENTIEL suggereert die niet bestaat. De Gebruikers mogen de advertenties, en meer in het algemeen elke inhoud gepubliceerd op de Site, niet verwijderen of verbergen door middel van framing of anderszins.

Indien PURESSENTIEL een link naar de Verbindingssite toestaat, moet deze link onder de volgende voorwaarden worden opgezet:
- In geen geval houdt de door PURESSENTIEL verleende toestemming in dat:
(i) PURESSENTIEL sponsort, meewerkt, controleert of toezicht houdt op de inhoud en/of diensten die door de Link-site worden aangeboden; of
(ii) PURESSENTIEL is verantwoordelijk voor de inhoud van de website met links;
- De Link Site moet zich aan de wet houden en mag geen inhoud verspreiden:
(i) onwettig, schadelijk of in strijd met de ethiek en de goede zeden (pornografie, pornografie, enz.)

 

ARTIKEL 7 - LINKS NAAR ANDERE SITES

Vanaf deze Site kan de Gebruiker via redirection urls toegang krijgen tot andere Internetsites. Deze sites van derden vallen niet onder de controle van PURESSENTIEL die niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de sites en hun inhoud. Het aanbieden van links is bedoeld ter informatie van de Gebruikers en houdt geen enkele verantwoordelijkheid in van de zijde van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 8 - GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Verantwoordelijkheid van PURESSENTIEL
PURESSENTIEL zal haar uiterste best doen om de Gebruikers bijgewerkte en recente informatie te verstrekken. PURESSENTIEL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die het gevolg zijn van een slecht gebruik van deze informatie. Evenzo erkent en aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat PURESSENTIEL niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor onderbrekingen en/of vertragingen van de Site in geval van overmacht, schade die verband houdt met de werking van het internetnetwerk of storingen van de hostingdiensten. Bovendien kan PURESSENTIEL niet verantwoordelijk worden gesteld voor berichten, inhoud of informatie waarvan zij niet de directe auteur is. PURESSENTIEL verplicht zich fouten of omissies te corrigeren zodra deze onder haar aandacht worden gebracht, en meer in het algemeen om op elk moment de gehele of een gedeelte van de Site alsmede de onderhavige bepalingen te wijzigen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Het downloaden van enig materiaal tijdens het gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico van de Gebruikers. De gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan of veroorzaakt door hun computer of voor eventueel verlies van gegevens als gevolg van dit downloaden.

Meer in het algemeen kan PURESSENTIEL niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site.

Wat betreft de veiligheid van gegevens verplicht PURESSENTIEL zich, overeenkomstig haar handvest voor de bescherming van persoonsgegevens, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te treffen, met inbegrip van alle technische en organisatorische maatregelen, om de veiligheid van de op deze Site verzamelde gegevens te bewaren en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

8.2 Verantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven en in het bijzonder geen informatie, inhoud, beelden of berichten online te zetten, te communiceren of door te sturen die beledigend, lasterlijk, racistisch, in strijd met de goede zeden en zeden, pornografisch, discriminerend of een uitlokking van misdrijven en delicten en van haat op grond van ras, godsdienst, geslacht, uiterlijk of van enige andere aard kunnen worden geacht.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van derden te eerbiedigen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy, zoals gedetailleerd in het artikel "Intellectuele eigendom" hierboven.

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de bepalingen van het FCD-Protectiehandvest en aanvaardt zijn verplichtingen.

De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe de werking van de computersystemen niet te wijzigen, zich de identificatiegegevens, namen of attributen van andere Gebruikers niet toe te eigenen of te verduisteren, en in het algemeen geen enkele actie te ondernemen die verwarring kan stichten bij de Gebruikers.

De Gebruiker stemt ermee in geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van PURESSENTIEL of van derden kan schaden, noch enige actie te ondernemen die de normale werking van de Site kan beschadigen, wijzigen, onderbreken, overbelasten of hinderen.

In geval van schending van de AGV behoudt PURESSENTIEL zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot de Site te beperken, op te schorten en te beëindigen en hiertoe alle technische maatregelen te treffen.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Diensten die op de Site beschikbaar zijn.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud, berichten, informatie of afbeeldingen die hij/zij online plaatst en zal aansprakelijk worden gesteld voor alle directe of indirecte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door enig gebruik van de Site of enige andere inbreuk op deze AVU.

ARTIKEL 9 - PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

9.1 De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat PURESSENTIEL de hem betreffende PII kan opslaan en verwerken om de taken uit te voeren die verband houden met zijn activiteit in het kader van toegang, raadpleging, navigatie en gebruik van de Site en de diensten die deze aanbiedt. Deze PII zijn wettelijk beschermd. Om deze reden heeft PURESSENTIEL, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, passende veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen om de PAD's van de Gebruikers te beschermen. Voor aanvullende informatie over de voorwaarden voor het verzamelen, verwerken of uitoefenen van hun rechten met betrekking tot de PDS, worden de Gebruikers uitgenodigd om het Beschermingshandvest van de PDS te raadplegen dat beschikbaar is op de Site op het volgende URL-adres https://de.puressentiel.com/pages/datenschutzerklarung.

Indien de Gebruiker (i) wil weten hoe PURESSENTIEL zijn DCP gebruikt, (ii) wil vragen deze te rectificeren, zich wil verzetten tegen de verwerking ervan of wil vragen deze te wissen, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met de DPO van PURESSENTIEL op het volgende adres: 122 Boulevard Exelmans, 75016 Parijs, of per e-mail op rgpd@puressentiel.com. In dat geval moet hij aangeven welk DCP hij gecorrigeerd, bijgewerkt of geschrapt wenst te zien, door zich nauwkeurig te identificeren. De verzoeken tot verwijdering van het DCP van de Gebruikers zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die PURESSENTIEL door de wet worden opgelegd, met name op het gebied van het bewaren of archiveren van documenten. Elk verzoek moet worden ondertekend en het adres vermelden waarnaar PURESSENTIEL het antwoord moet sturen. PURESSENTIEL kan in geval van gerede twijfel de Gebruiker om een identiteitsbewijs of aanvullende informatie vragen om zijn identiteit in het kader van het verzoek te verifiëren.

9.2 De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van cookies zijn vermeld in het Cookiesbeleid dat op de Site kan worden geraadpleegd op het volgende URL-adres https://de.puressentiel.com/pages/cookies-privacy-policy, zodat de Gebruikers hun keuze kunnen maken met betrekking tot het deponeren en lezen van Cookies naargelang het doel ervan. De informatie wordt verzameld op de Site en is alleen bestemd voor PURESSENTIEL en haar dienstverleners. Deze informatie stelt PURESSENTIEL in staat informatie over de producten en diensten van PURESSENTIEL te verzenden en de klantrelatie te beheren, tenzij de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt.


ARTIKEL 10 - BELEID INZAKE DE GEMATIGDE BEHANDELING VAN ADVIEZEN

10.1 De Gebruiker is ervan op de hoogte, begrijpt en aanvaardt dat de meningen die op de Site worden geplaatst, vóór elke publicatie onderworpen zijn aan controle en moderatie, waarvan het beleid in het onderhavige artikel wordt omschreven.

In dit verband matigt PURESSENTIEL de mededelingen onder de volgende voorwaarden:
- Alleen Gebruikers die ouder dan 18 jaar en/of handelingsbekwaam zijn en die een aankoop op de Site hebben gedaan, kunnen een mening op de Site plaatsen;
- De adviezen worden vervolgens intern verwerkt zonder tussenkomst van een derde partij.
- Elke ingediende beoordeling is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker voor de overdracht en het eventuele latere gebruik ervan;
- Wanneer een kennisgeving wordt ingediend, worden de volgende gegevens door PURESSENTIEL verzameld:
o Datum van neerlegging van de aankondiging ;
o Noot /5 ;
o Betrokken product ;
o Naam, voornaam, e-mailadres van de gebruiker;
o Datum van gebruik van het product;
o Inhoud van het overzicht.
Onder voorbehoud van de onderstaande paragraaf, worden herzieningen wekelijks gepubliceerd

10.2 De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld en dat PURESSENTIEL zich de mogelijkheid voorbehoudt om de op de Site achtergelaten mededelingen niet te publiceren om de volgende redenen:
- In geval van niet-naleving van de huidige AGV en met name van artikel 8.2;
- In geval van inhoud met een haatdragend, discriminerend karakter of waarin beledigende opmerkingen worden gemaakt;
- In geval van inhoud die niet rechtstreeks verband houdt met het Product waarvoor de kennisgeving werd ingediend;
- In geval van inhoud met vermelding van het online/offline prijsbeleid (vrijheid voor onze detailhandelaars om hun prijzen vast te stellen);
- In geval van inhoud die het gevolg is van een kwaliteitsprobleem (storing, defect, enz.);
- In geval van inhoud in verband met een allergische reactie (uitbreiding van de medische doeltreffendheid);
- In het geval van inhoud die verwijst naar concurrenten;
- In geval van valse, onnauwkeurige of misleidende inhoud;
- In het geval van inhoud die het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of vertrouwelijkheid van een derde schendt;
- Voor inhoud die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of verordening (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse reclame);
- In het geval van inhoud die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, enz.

 

ARTIKEL 11 - WIJZIGING VAN HET TERREIN EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

PURESSENTIEL behoudt zich het recht voor de AGV's, de AV, het Cookiesbeleid, de Juridische Mededelingen en het Handvest ter Bescherming van de PCD's op elk moment te wijzigen.
De laatste geldende versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden is permanent toegankelijk op de Site via de specifieke tabbladen " Wettelijke vermeldingen ", " Algemene Gebruiksvoorwaarden " en " Handvest van de bescherming van de DCP " en kan op elk moment door de Gebruikers worden geraadpleegd. De gebruiker wordt derhalve verzocht deze rubriek regelmatig te raadplegen, aangezien er sinds zijn laatste bezoek wijzigingen kunnen zijn aangebracht.


ARTIKEL 12 - VEILIGHEID

PURESSENTIEL stelt alles in het werk, in het kader van een algemene middelenverbintenis, om de Gebruikers een veilige site te bieden. PURESSENTIEL wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele technische gebreken die verband houden met het gebruik van de Site.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSVERDELING

Het gebruik van de Site is onderworpen aan het Duitse recht.
Elk geschil dat niet het onderwerp kan zijn van een minnelijke schikking tussen PURESSENTIEL en de Gebruiker zal worden voorgelegd aan de bevoegde Duitse rechtbank.

Laatste update op 25 april 2022.

Kostenlose Lieferung
Kostenlose Lieferung
ab 50 € Einkauf
Kundendienst
Kundendienst
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns
1 Geschenk
1 Geschenk
ab 39€ Einkauf
Alle unsere Produkte
Alle unsere Produkte
Die gesamten Produkte und Neuheiten sind auf der Website zu finden
Zum Newsletter anmelden
Melden Sie sich an, um alles über Neuheiten von Puressentiel zu erfahren. Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich gemäß unserer Datenschutzerklärung.
Mein Warenkorb 0
Produkte angeboten
( x )
- +
Löschen
Ja Nein
Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Ihnen gefällt bestimmt auch
Reinigend Luftspray
Reinigend
Reinigend Luftspray
  • 200 ml
  • 75 ml
29,90€
Antibakterielles Gel
Reinigend
Antibakterielles Gel
  • 25 ml
  • 80 ml
  • 250 ml
3,90€ 1,95€